A PILPUL.NET SZERKESZTŐSÉGÉNEK ÁLLÁSPONTJA

A PILPUL.NET SZERKESZTŐSÉGÉNEK ÁLLÁSPONTJA

- in Aktuális, Innen-onnan, Kiemelt, Könnyű
4305
pcsaba

 

a TGM, az antiszemita című írás kapcsán

 
 
A vita kiinduló pontja Tamás Gáspár Miklós eredetileg a Szombat folyóirat 2014. márciusi nyomtatott változatában megjelent „Mármegint magyarzsidómagyar” című cikke, amelyet a Dinamo blog tett először online elérhetővé, azóta a Szombat online verzióján is elérhető.

TGM írására reagált a Pilpul.net oldalán Galántai László Van másik című olvasói levelében. A Pilpul lehetőséget kapott az Ex Symposion folyóirattól egy autonóm vendégszám összeállítására. Az összeállításba a Pilpul szerkesztősége beválogatta Galántai László írását.

TGM az autonóm vendégszám kapcsán az Ex Symposionnak címezte válaszát. A számot azonban mi szerkesztettük, az Ex csupán a kereteket szolgáltatta.
 
Álláspontunkat négy pontban fogalmaztuk meg TGM reakciója kapcsán.

1. Galántai László cikkét nem küldtük el Tamás Gáspár Miklósnak, ez illő és méltányos lett volna, udvariatlanságunkért elnézést kérünk. Ehhez kapcsolódóan TGM azt írja: „Jellemző, hogy a lapszám nyilvános bemutatója az egyik törzshelyemen volt, az Aurórában; engem természetesen nem hívtak.” A valóság az, hogy az Ex Symposion Pilpul-vendégszámának a mai napig sem volt lapbemutatója, mivel a példányok jó részét a mai napig nem kaptuk kézhez.

2. TGM állítása szerint „a szóban forgó írás személyes támadás ellenem.” A személyes támadás összefoglalása: „Baloldali embert antiszemitának nevezni baloldali lapban (…) megbélyegzés”.

Kezdve az antiszemitázással: egy embert antiszemitának nevezni súlyos vád és valóban megbélyegzés, ha másban nem, ebben egyetértünk TGM-mel. Azonban az is súlyos megbélyegzés, ha valaki antiszemitázással vádolja a másikat. Hogy a Pilpulon

megjelent cikk bárhol is antiszemitának nevezné TGM-et, tételesen nem igaz.

A TGM által kiemelt példák ezt jól mutatják, nem is teszünk mást, idézzük:

„az állítás […az] egyik, sokszor az antiszemita diskurzusokban felbukkanó közhelyet erősíti meg”, vagy: „…a kisebbséget homogenizáló, antiszemita diskurzusok nyelvét beszél[em]…”, vagy: „… ez… nem több súlyos antiszemita közhelynél”, „…(bár ezt… TGM nem érthette így…)”, vagy: „…az állítás önmagában még kontextusával együtt [?] sem különbözteti meg magát élesen az antiszemita diskurzusok ismert szólamától…”, vagy: „…a fenti állítás csak akkor értelmes, ha láthatóvá [helyesen: hallhatóvá] tesszük antiszemita felhangjait…”, vagy: „[a]láírás nélkül akár egy szélsőjobboldali portálon is olvashatnánk e sorokat”, vagy: „[a] magyar zsidó identitás nem egyenlő a »zsidókérdéssel«, ismét csak feszengve utalunk erre a tényre, amit a neves szerzőnél kevesen tudhatnak jobban”, vagy: „[a] »zsidókérdés megoldása« szintagma már igazi rémálom, ismét csak az antiszemita diskurzusok kedvelt fordulata”

TGM-ről egyetlen helyen sem áll, hogy ő antiszemita lenne. Mondanivalójának értelmezését olvashatjuk.

Az idézett helyeken összesen két mondatban történik utalás TGM személyére, „TGM nem érthette így”, illetve „amit a neves szerzőnél kevesen tudhatnak jobban” – mindkettő az irányba mutat, hogy senkinek még csak szándékában sem állt TGM-et antiszemitának minősíteni.

Elméleti kérdésként persze felmerülhet, bárki leantiszemitázhatja-e TGM-et. A válasz az, hogy akár leantiszemitázhatja, de ezzel olyan óriási ostobaságot és képtelenséget állítana, amivel nem érdemes foglalkozni.

3. Az előző pontban felvetett „baloldali fórumokról”. Hogy az Ex Symposion minek definiálja magát, ez az Ex dolga. A Pilpul.net azonban nem kívánja

magát sem jobb-, sem baloldali oldalként

értelmezni, ellenkezőleg: igyekszünk túllépni a baloldali–jobboldali dichotómián. Cikkeinket eszünkben sincs efféle ideológiai alapon szerkeszteni. Témák, tematikák mentén dolgozunk, nem törődve azok vélt vagy valós ideológiai kötődésével.

4. A Pilpul.net egyik fontos célja, hogy az általunk is relevánsnak gondolt vitáknak, véleményeknek teret engedjen. Célunk, hogy az olyan tartalmas és összetett írásokkal kapcsolatban, amilyen például TGM Már megint magyarzsidómagyar című cikke, vita, beszélgetés induljon. Vitaalapnak tartunk bármilyen írást, amely koherens érveket érthetően sorol fel egy témával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy az érveléssel a szerkesztőség tagjai egyetértenek vagy sem, mivel a vitákat értelmetlen lenne saját képünkre és hasonlatosságunkra formálni.

Galántai László olvasói levele tartalmazza Galántai célkitűzését. Bevezetőjét idézzük: „Jelen írás rövid bevezetés után Tamás Gáspár Miklós Már megint magyarzsidómagyar című írására válaszol, illetve az abban olvasottak vázlatos elemzését igyekszik elvégezni. Margóra címzett szöveg, afféle glossza, de nem a szó új, hanem régi értelmében. Jegyzet egy tekintélyes szerző írását tartalmazó fóliáns (vö. webpage) szélére, amely nem is született volna meg, ha nem lenne mire válaszolnia.”

Galántai László a célkitűzésének eleget tett.
 
Végül fontosnak tartjuk, hogy TGM Galánatinak adott válasza tartalmi kifogásokat is tartalmaz, a továbbiakban erre koncentrálnánk. Mi tényleges és értelmezhető diskurzust szeretnénk, végre. Tabuk, kerülgetett témák és megfogalmazatlan definíciók nélkül. Várjuk a válaszokat.
 

Facebook Comments