AUSCHWITZ MŰKÖDIK

AUSCHWITZ MŰKÖDIK

jeles

Jeles András 70. születésnapjára, a színházi világnapon

 

„Auschwitz: Valóban nem ismételhető meg, ugyanis szüntelenül jelen van, működik, folytatódik. És már színre léptek a végkifejlet szereplői” (Jeles András: Büntető század)

Annak bemutatása, hogy milyen lényegszerűen jelenik meg Jeles András minden rendezésében vagy írásában Auschwitz múlhatatlan jelenidejűsége, messze túlhaladná a mostani írás kereteit. Ezért csupán egyetlen előadás elemzésére vállalkozom, melyet az elmúlt évek egyik legjelentősebb színházi eseményének, formai és nyelvi kísérletének tartok, még akkor is, ha a magyar színházi élet erről mintha nem vett volna tudomást. Az Auschwitz működik 2012-ben a Kaposvári Egyetem színész osztályának vizsgaelőadása volt, amelyet később Budapesten, a Bálint Házban is játszottak. Mindkét helyszínen a színészek és a nézők valóban közös térben léteztek, lélegeztek együtt – hiszen, ahogy Nádas Péter írja, a színház „a rituális összelélegeztetés művészete”1 – az előadás három órája alatt. Olyannyira, hogy a kaposvári bemutatón a nézők egyenesen a színtéren keresztül jöttek be a nézőtérre. A játéktér egy csaknem üres tér volt: néhány fehér asztallal és székkel, fekete háttér előtt, melyet a játék során zöldesszürke fény világított be. Az előadás kezdő gesztusát maga a rendező adta meg, aki utolsó nézőként érkezett, majd elhúzta maga mögött a függönyt, átsétált a sivár színpadon és leült a közönség közé. Az első képet, egy vállaltan szubjektív szemszögből leírva, „a Kicsi és a Nagy” jelenetének nevezhetnénk, ugyanis a színpadon megjelenő, egymást kézenfogva húzó-vonó szereplők legjellegzetesebb vonását a magasságbeli eltérésük adta. Más karakterisztikus vonásuk nem is volt, hiszen mindketten – ahogy a darab szereplői valamennyien – teljesen testre simuló, fehér ruhát viseltek, amely az arcukat is elfedte. Az uniformizálás vagy elszemélytelenítés egyszerre változtatta őket egy SIMS-játék szereplőivé (a rendezői szándék szerint), de ugyanakkor gézbe bugyolált, eleven múmiáknak is tűntek. A két figura a fehér harisnyamaszkon még egy sötét szemüveget is viselt – így botorkálásuk fölidézte a vakok hagyományos képi reprezentációit: gondoljunk Brueghel Vak vezet világtalant című festményére (1568, Capodimonte, Nápoly), amely a Godot-ra várva megírásakor Beckett számára is fontos inspirációt jelentett.

eloadaskep1
Jeles előadásában az első kimondott szó, amely a Nagy után vonszolt Kicsi szájából hangzott el, a „jaj” volt. Egy későbbi előadásban a Nagy válasza erre – vagy szinte még ezt megelőzően – a „kinyírlak” lett.2 Ettől kezdve a két szereplő beszéde élesen különvált: a Nagy a Soah szövegkönyvéből3 mondott részleteket, míg a Kicsi jajongásaiból lassan kibontakozott egy ismert dallam („jaj de jó a habos sütemény…”).

A két szólam pedig lassan összeolvadt, a gyermeteg dalra a következő szavak feleltek: „február elejétől kezdve lovakon éltünk … más étel nem volt a szánkban, mint lóhús és cukorka”. Már ez az első disszonancia is rámutat a darab szokatlan szövegkezelésére. A Jeles által kiválasztott – irodalmi és nem irodalmi – anyagokat rendkívüli heterogenitás jellemezte. Az elsődleges forrás Claude Lanzmann közel kilenc és félórás dokumentumfilmjének, a Soahnak a szövegkönyve volt. Ennek előszavában – emeljük ki, hogy már a szöveg publikálása is valódi dokumentumértékkel bírt – Lanzmann így ír: „Kétkedve olvasom, és olvasom újra ezt a csupasz és vérszerény szöveget. Valami különös és rejtélyes erő lüktet benne, ad neki önálló életet. A vészkorszak summázata.”4

A Soah szövegkönyvének olvasása többször felbukkanó motívum Jeles András jegyzetfüzeteiben,5 ami arra utal, hogy a végső megvalósítást hosszú tervezés és előkészület előzte meg. Így amikor a rendező hozzáfogott az anyag feldolgozásához, már teljesen sajátjává tette, integrálta azt, ezért nem jelentett gondot számára a kiragadott részletek dekonstruálása és újracsoportosítása. Tegyük hozzá, hogy Lanzmann is többszáz órányi felvett anyagból vágta össze filmje végső változatát, mely így szintén egyfajta töredéknek tekinthető. Voltaképp mindkét változat olyan alkotói tanúságtétel, amely arra tesz kísérletet, hogy az elmondhatatlant („indicible”)6 szólaltassa meg. Lanzmann filmje ezt a túlélők (akik között egyaránt megtalálhatók zsidók, keresztények, nácik, kollaboránsok) visszaemlékezéseinek rögzítésével éri el. Filmje mindeközben kerül mindenféle reprezentációs kísérletet: a megszólalók jelenlegi lakóhelyükön beszélnek, vagy visszatérnek a haláltáborok (már szinte felismerhetetlen, lerombolt vagy felszámolt) helyszíneire. A Soah vallomásait felhasználva, Jeles előadása szintén eltávolodott minden újra-megjelenítési törekvéstől: nem csupán a vallomásokban felidézett események, de Lanzmann filmjének vonatkozásában is. A szöveget, minden elbeszélőtől különválasztva, egységes szövegfolyamként, egyfajta „librettóként” alkalmazta. Az újraértelmezés egyik jellegzetes eleme az volt, hogy kiemelt néhány főmotívumot, amelyek (Melis László segítségével) megzenésítve hangzottak el:

– Hová lett az a rengeteg ember? Hová? Hová?7

– Még félálomban hallottam, hogy néhányan
felakasztják magukat. Hagytuk. Csaknem természetes volt.8

Ezeket a szólamokat állandó törések és újrakezdések, meg-megakadások jellemezték.
Emellett hosszabb szövegrészek is ismétlődtek, szinte zsolozsma- vagy kántálásszerűen. Közülük a legmegrendítőbb talán a menekülő, szíven lőtt anya példázata:

Kiugrottak a vagonokból, azt nem lehet elmesélni.
Egy nap egy anya is kimászott a gyermekével.
Igen, a gyermekével.
És elmenekült, aztán szíven lőtték.
Pont a szívére céloztak.
Igen, az anya szívére9

Ez a nyomatékos ismétlés azt a (szereplők által ki is mondott) tételt erősítette, amely szerint „ezt nem lehet elfelejteni!” De ugyanígy többször visszatérő elem volt a „treblinkai zsargon”, amelyben semmit sem lehetett kimondani vagy a nevén nevezni, és amely szerint a zsidókat „pirulával, azaz tarkónlövéssel” kellett meggyógyítani. Ebben a zsargonban a holttest is tabunak számított:

A németek azt mondták, hogy a holttestekről szólva
csak azt mondhatjuk, hogy »Figuren«,
vagyis hogy bábuk, meg azt,
hogy »Schmaltes,« vagyis hogy rongyok.10

A Soah-ban a náci parancsok végrehajtása, valamint a náci nyelv elfogadása és átvétele vezet el a foglyok számára legfájdalmasabb felismeréshez:

(…) mi egy Treblinka
nevű gyár munkásai vagyunk, és csakis addig
maradhatunk életben, amíg megy a termelés,
vagyis amíg meg nem szűnik a megsemmisítés folyamata.11

Jeles előadásában – szemben a Lanzmann-filmmel, ahol a túlélők saját arcukat és hangjukat adták a szöveghez – a megszólaltatás módja végig neutrális maradt. Ennek eszköze részben a Jeles más munkáiból is jól ismert torzított beszéd (vagyis a dadogás, raccsolás, selypegés, affektálás…), másrészt az emberi hang külső eszközökkel történő elidegenítése volt (például mikrofonnal, hangszóróval történő felhangosítással vagy a gégemikrofon-hatással). Ez – a nézők számára is jól érzékelhető küzdelem a nyelvvel – egy Jeles színházára jellemző, archetipikus szituációt jelenített meg:

A bibliai kifejezés – „kiűzetés a Paradicsomból” – burkolt körülírása annak, hogy elpusztítottuk az Édent, leromboltuk a szülői házat, idegen világ züllött csavargói lettünk – és makogunk, mert elfelejtettük az anyanyelvet.12

Ugyanakkor a kimondás lehetetlensége visszavezethető volt arra az alaptapasztalatra, amelyet a leghitelesebben Robert Antelme Emberi fajtánk című regénye fogalmaz meg, az „elfúló beszéd”13 leírásakor:

Beletörődjünk abba, hogy ne próbáljuk megmagyarázni, hogyan jutottunk idáig? Ott voltunk még mindig. Mégis lehetetlen volt. Alig kezdtünk mesélni, máris fulladoztunk. Nekünk magunknak is elképzelhetetlennek tűnt, amit mondani akartunk.14

Fontos megjegyeznünk, hogy a jelesi rendezés a dikcióban sem engedett meg semmiféle „karakterábrázolást”, így az, ami a filmben megrendítő monológ volt, az előadásban eltorzíva hangzott el. Egy jellegzetes példát idézve, Lanzmann filmjének egyik legfeledhetetlenebb részében, a lágerfodrász, Abraham Bomba arról beszél, hogy egyik társa hogyan vágta le, kivételes gyengédséggel, végső búcsúként, saját felesége és lánytestvére haját. Amikor Bomba az elbeszélésben ideér, elcsuklik a hangja, zokogni kezd, és azt kéri, hogy állítsák le a felvételt, de a mellette álló Lanzmann erre azt válaszolja, hogy folytatnia kell, el kell mondania, bármilyen nehéz, bármilyen fájdalmas számára, de ezt vállalta. Bomba pedig, ahogy a jelenet felvétele közben mindvégig, tovább vágja egy barátja haját, ez a gépies mozdulatsor segíti őt abban, hogy elterelje a gondolatait, hogy ne gondoljon bele mindabba, amit megfogalmaz, ami ép ésszel elgondolhatatlan. Ez a jelenet a maga egészében – a megakadással, Lanzmann közbeavatkozásával, Bomba újabb megszólalásával – elhangzik Jeles rendezésében is, de ugyanolyan érzelemmentes, eltorzított hangon, mint a többi jelenet. Mégis, a szöveg erejét épp az mutatja, hogy – minden eltávolító hatás ellenére – elér hozzánk a szöveg, nem tudjuk nem meghallani.

eloadaskep2
Az előadás másik irodalmi alapját, a Soah szövegkönyve mellett, Hélène Berr naplója adta. Ez a mindössze húszéves francia diáklány (a „francia Anna Frank”) 1942 és ’44 között készítette feljegyzéseit, amelyek nem csupán hiteles kordokumentumok, de megragadóan szép vallomások, fájdalmas lelkiállapotok pontos és érzékletes leírásai. A későn fölfedezett szöveg (amely 2007-ben jelent meg, Patrick Modiano bevezetésével, és azonnal irodalmi szenzációvá vált) ereje egyszerűségében és tisztaságában áll. Jeles rendezése attól a sorsfordító pillanattól idézi a naplót, hogy abban először hangzik el a sárga csillag viselésének kötelessége. Innentől kezdve az események felgyorsulnak, az addig boldog diáklány élete (aki korábban könyvtáros a Sorbonne-on, Paul Valéryvel levelezik, angol költészetből doktorál) gyökeresen megváltozik. Helyzetéről természetes, őszinte mondatokban számol be: „Istenem, nem tudtam, hogy ilyen nehéz lesz”, „nem tudom, miért sírok folyton”, „furcsa, az élet egyszerre alávaló és csodás”. Története a Párizsban maradás, a kitartás szomorú krónikája, amelyben mégis fölbukkannak rövid, boldog mozzanatok, amelyek során az „élet, mint valami kéreg, elfedi a gondolatokat” (Hélène ebben az időben megismert szerelméhez, a hadba vonuló Jeanhoz írja a feljegyzéseit). A legtöbbször visszatérő motívum mégis a várakozás: „Olyan ez, mint egy színdarab utolsó felvonása: az események egyre csak készülődnek, az ember várja a végkifejletet” – amely egészen addig tart, amíg már nincs mire várni, de nincs mitől szorongani sem, mert állandósul a félelem.

Furcsa dolog ez: most, hogy félelmem kezd beigazolódni, mert van észérvekkel igazolható alapja és intenzitása, ahelyett, hogy egyre inkább szoronganék, inkább állandósul a félelmem, már nincs benne semmi különleges és borzalmas, sokkal inkább keserű és szomorú bizonyosságot jelent az életemben.15

Hélène Berr története – amely a Soah-töredékek közé ékelődik, egy „odaveszett”16 vallomásaként – nem ér véget, csupán a deportáláskor megszakad. A diáklány végül mégsem Auschwitzban veszti életét, hanem Bergen-Belsenben, tífuszban és végelgyengülésben, kevéssel a tábor végleges felszabadítása előtt, 1945 áprilisában.
Jeles előadásából végig érezhető volt, mennyire megérintette ennek az erős léleknek a tanúskodása. Ezért – habár rendezői alapelve szerint mindent a lehető legtávolabbról kell megmutatni – Hélène alakjának felidézésében mégis egyfajta gyengéd eltávolítás volt megfigyelhető. Hélène naplórészletei három lány hangján szólaltak meg, amelyek, ha elhalkultak is olykor, nem torzultak el.

Érdemes megemlíteni, hogy a Soah lengyelül, héberül, jiddissül felhangzó vallomásai, illetve Hélène Berr franciául írt naplója mellett az előadásban magyar vonatkozások is megjelentek (többek között a doni katonák feljegyzései). Mindez a Jeles műveit jellemző egyetemességet erősítette. Hasonlóképpen az univerzális szemléletre utalt a zene mindent átható jelenléte, a mű teljes átkomponáltsága. Ennek dramaturgiai előképét Peter Weiss Vizsgálat című darabjában találhatjuk, mely oratórium formájában ábrázolta a nürnbergi pereket. Hozzá kell azonban tennünk, hogy az Auschwitz működik megzenésítésében gyakoriak voltak a profán elemek: így pl. a vallomástöredékeket gyermekdalok vagy kiszámolós játékok dallamára énekelték (Ecc, pecc, kimehetsz; Kis kece lányom…). Ugyancsak fontos szerepet kapott az előadásban az ún. Treblinka-induló, amelynek leleményesen magyarosított változatát hallhattuk: „Für uns gibt heute csak Treblinka, dass unser Végzet ist”. A legerőteljesebb zenei anyagot azonban Melis László Henoch apokalipsziséből átvett zenei idézetek alkották. Ebből a műből már Jeles egy korábbi előadásában, az 1989-ben bemutatott Valahol Oroszországban című műben is fölhangzottak részletek (igaz, akkor az Eörsi-versekből komponált Gulág-dalokkal együtt). A mostani bemutatóba átkerülő kantáták Ézsaiás próféciáit tolmácsolták: „Rettegés vár rád, Földnek lakója, nem lesz otthonod, s nem lesz otthonod”; valamint Hamvas Karneváljának záró sorait:

A Pokolnak nincs feneke. Az őrületnek nincs alkonya, mert éjszaka. Minden perc kárba vész, amit nem jajveszékeléssel töltünk. Kezüket tördelik, és azt üvöltik, nem én voltam, nem én. Hát ki?
Most már azt az egyet tudom, hogy készülődhetünk. Jön, jön a pillanat, amikor felébredünk. Háború. Lehet. Lehet forradalom, vagy körmenet, vagy vezeklés, lehet bál, de valószínűbb, hogy éhínség, lehet ünnep, de inkább tűzözön, mert mindenki erre vár.
Készüljetek a nagyszerű ébredésre. Csak ott lehetnék, legalább a kapuig érjek. Legalább egyetlen pillantást vethessek, egyetlenegyet…

Ezeket a sorokat egyetlen hang énekelte, közvetlenül a befejezés előtt. Mielőtt azonban rátérnénk a lezárás(ok) kérdésére, hangsúlyoznunk kell, hogy az előadás legfölkavaróbb mozzanata mégsem ez volt, hanem az ún. „mocskos zsidók” kórus. Ebben a jelenetben egy hangfelvételről bejátszott, propagandaszerű, tömeges üvöltés után (ahol a tömeg a „mocskos zsidók” szavakat skandálta, mintegy megbabonázva vezérük gyűlöletbeszédétől), váratlan fordulat következett be. Jeles András felállt a nézők közül, a színpadra lépett, kórusba állította szereplőit, akik a Parasztkantáta dallamára ezt a két szót énekelték. Majd a rendező lelépett a dobogóként használt székről, és mintha mi sem történt volna, visszaült korábbi helyére, a nézők közé. Közénk. Ennél a radikális gesztusnál semmi sem érzékeltethette volna jobban azt, hogy valamennyien érintettek vagyunk. Ugyanakkor ez fölvetette azt a kérdést is, hogy mennyit bír el a néző, mennyire terhelhető, mekkora erőfeszítést kíván tőle egy ilyen előadás? Ez legerőteljesebben a felvonásokra tagolás esetében merült fel: mi indokolhatja a megszakítást? Vajon ha kilépünk a mű szorongató légköréből, vissza tudunk még lépni? Nem lenne jobb egyvégtében, szünet nélkül játszani? Azonban akármilyen erős érveket sorakoztatnánk is föl emellett, el kell ismernünk, hogy a jelesi dramaturgia hibátlanul megoldotta ezt a feladatot. Az első felvonás utolsó monológja az eltakarításról szólt („minden eltűnt, szinte varázsütésre, hogy nyoma se maradjon az előző transzportnak”), a második felvonás első megszólalása pedig a Soah szövegkönyvének legdöbbenetesebb részét idézte, amelyet senki sem hallgathatott közönyösen. Ezáltal azonnal visszakerültünk a mű rövid időre elhagyott, nyomasztó, ám egyben letaglózó atmoszférájába:

Emlékszem, az is előfordult, hogy még éltek,
a kemencék már meg voltak rakva,
ők meg ott hevertek a földön.
Már mozogtak, éledeztek…
És amikor bedobták őket a kemencébe,
hirtelen magukhoz tértek:
úgy égtek el, elevenen.17

Jegyezzük meg, hogy a színészek égő mártírokként való megjelenése már Antonin Artaud-nak a kegyetlen színházról szóló vízióiban is felbukkan, amely üzenetet Grotowski – aki szerint az egész modern színház Artaud köpenyéből bújt ki – így közvetít: „A színészek legyenek olyanok, mint az elevenen megégetett vértanúk, akik még a máglyáról is jeleket adnak nekünk.”18 Természetesen ez az elképzelés teljesen más értelmet nyert Auschwitz után (ahogy a mártírok alakjait is leginkább úgy tudjuk elképzelni, mint Giacometti vázukra redukált emberi testjeit, amelyek mégis mintha az ég felé törekednének). Jeles András Giacometti szobrainak nagy csodálója, hiszen Füzeteiben így jellemzi őket: „Giacometti alakjait – mint a vasat a sósav és rozsda – átjárja, kikezdi a kétségbeesett, pusztító erejű létezés.”19 Jeles egy másik (álom)feljegyzésében pedig mintegy kondenzálódik Artaud próféciája, Giacometti művészi ábrázolása és Auschwitz tapasztalata – méghozzá az alkotó eleven figurájában.

Éjszaka van, a SOAH-szövegkönyvet olvasom, elálmosodom, s már alszom is, hozzáálmodok az eseményekhez: „Hülyék, így kell égni!” – mutatom a többieknek: elevenen és teljesítményemre büszkén – lángokban állok.20

Nem halogathatjuk tovább azt a kijelentést, amely szerint az Auschwitz működik elsősorban halálszínház. Méghozzá a kifejezés minden lehetséges értelmében, hiszen az előadás szereplői halottakként jelennek meg; elsődleges nézői, valódi megidézettjei pedig azok lesznek, akik odavesztek, akik áldozatai lettek az Auschwitz, Sobibor, Treblinka nevű gyárak működésének. A halottak előtti (nekik celebrált) játék utópiája már Jeles egy korábbi írásában is megjelenik, amelynek címe A láthatatlanok – Töredékes beszámoló a Láthatatlan színházról. Ennek a fiktív dialógus formájában megírt, fontos elméleti szövegnek (amely felhangzik más rendezéseiben, így a Kedves ismerősökben vagy a Zarándokénekben is) néhány passzusát érdemes hosszabban idéznünk:

De annyit fontos megjegyezni, hogy a közönség kirekesztése az előadásokról csak a dolog egyik fele. Mert a „Láthatatlan Színház” nem volna az, ami, s amiként meghatározza magát, ha egyszerűen senkinek, az üres széksoroknak játszanának. Mert való igaz, hogy előadásainkon (…) a zsöllyék, a páholyok üresek, némák, ez nem jelenti azonban azt, hogy vakon és megátalkodottan, mintegy zuhanásszerű őrületben mintegy a semminek játszanának… Ma már tudható, hogy estéről estére válogatott közönségük van, szemenszedett társaság, a krém, a legelőkelőbbek kasztja, és ezt szó szerint kell érteni, tudniillik a halottakról van szó, csakis a halottakról…21

Mit mást tehetnénk hozzá ehhez, túl azon, hogy az Auschwitz működiknél jobban Jeles egyetlen előadása sem felelt meg a Színész itt megfogalmazott (megvalósíthatatlan, de irrealitásában ösztönző, a lehetetlent kísértő) követelményének?

Lezárás helyett

Lezárásként térjünk ki röviden a minden tanúságtétel kapcsán megfogalmazódó kérdésre: hogyan és hol lehet(nek) lezárható(k) a vallomás(ok)? Ez a probléma már Lanzmannt is erősen foglalkoztatta, hiszen a Soah szövegkönyvében többször is fölbukkan az utolsó ember gondolata. A dokumentum közepén a Sonderkommando egyik túlélője, Simon Srebnik így beszél:

Ilyesmi járt a fejemben. Meg az is,
hogy ha túlélem, csak én fogok élni az egész világon.
Én egymagamban. Egyszál egyedül.
Hogyha életben maradok,
én leszek az utolsó ember a Földön.22

A film végén pedig egy másik túlélő, Szimha Rottem, visszatér a romok közé, és így idézi fel ottani benyomását:

És emlékszem egy röpke pillanatra, valami nagy-nagy
nyugalom áradt szét bennem, valamiféle derű,
arra gondoltam, „én vagyok az utolsó zsidó, most itt maradok,
megvárom a hajnalt, megvárom a németeket.23

A film utolsó kockán pedig – ahogy ezt A borzalom emlékezete című írásában Simone de Beauvoir is kiemeli24 – azt látjuk, ahogy egy újabb (deportáló?) vonat érkezik. Ez a végső kép mintha ugyanazt a tapasztalatot közvetítené, mint Jeles előadásának a címe: „Auschwitz működik”.

plakat
Végül mi mással fejezhetnénk be, mint a lezárás többször felmerülő kérdésével? Az előadásban számos olyan pillanat is volt, amikor nézőként azt hihettük, hogy ez már az utolsó jelenet, erre már semmi sem következhet – ám várakozásainkra újra és újra rácáfolva, a játék mégis folytatódott tovább. Majd egyszer csak, váratlanul, közvetlenül a Hanoch apokalipsziséből egyetlen hangon elénekelt kóda után, Jeles kilépett a nézőtérről, végigment a játéktéren (ami ekkorra már teljesen üres volt, csak két kifordult, levetett kabát hevert rajta), majd elhúzta a hátsó függönyt – ahogy az előadás első képében is tette – és kiment. Az előadás így, a rendező gesztusa által, kapott keretet.

Utána hosszú csend következett: a zavar, az eldönthetetlenség, a letaglózottság pillanatai voltak ezek. Mintha mindenkiben ugyanazok a kérdések kavarogtak volna: tényleg vége? Hogyan mozduljunk meg? Lehet tapsolni ezután? Persze némi taps – már csak a nézői reflexiók és a kivételes színészi jelenlét miatt – minden előadás után felhangzott, még akkor is, ha mindenki tudta, a legjobb lenne némán kimenni és hosszan eltöprengeni. Mert Jeles kivételes erejű előadása lassan fejti ki a hatását, de éppoly nehezen feledhető. Számomra (és talán még sokak számára) ez a tanúságtétel és a szembesítés színháza volt. Nem adott számunkra felmentést. Azt üzente, hogy Auschwitz tapasztalatát nem hagytuk, nem hagyhatjuk magunk mögött. Még most is, mint már mindig is, a katasztrófa korát éljük.

Auschwitzban, úgy látszik, olyasmi zajlik, aminek újra és újra be kell következnie. Auschwitz mindig is volt és most már nem múlik el.25

 

(Az előadással korábban már itt foglalkoztunk.)

 

Facebook Comments